Felnőttképzési szerződés

Felnőttképzési szerződés

I

amely létrejött egyrészről a BELLATRIX Autósiskola (Vezess Velem Oktatási Bt. Pécs, Tildy Z. u. 35. adószám: 22228723-1-02 cégjegyzékszám: 02-06-072807) mint képzőszerv,

engedélyezési szám: KVH/3426-1/2018-NFM

valamint a ________________________________________________________­­­___ nevű (szül.név is, ha más)
tanuló között, Szül. hely: ___________________________ idő: __________év _­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______hónap _____ nap

Anyja neve: __________________________________________________________________

Lakcím: _________________________________________________________________________

Szig.sz.: _____________________________ Telefon: +36 ___________________________

E-mail: _________________________________________@__________________ . _______

a mai napon, az alábbi feltételekkel.

 • Mint képző szerv, a képzési szolgáltatás felelőse a jogszabályban meghatározott képzési szolgáltatás feltételeit folyamatosan biztosítom. "B" kategóriás képzési engedéllyel rendelkezem.
 • A képző szerv biztosítja a tanuló hozzájárulásával a Jelentkezési lap és annak mellékleteiben szereplő és különleges adatainak bizalmas, diszkrét kezelését a vizsgára jelentés időpontjáig. A továbbiakban a tanuló fennmaradó személyes és különleges adatainak kezelése a tanulmányi adatokra is kiterjed a jogszabályokban (GDPR rendeletben is előírt módon) meghatározott időpontig. Ezt követően a képző szerv az adatokat megsemmisíti. A szolgáltatott adatok hitelességéért a tanuló felel.
 • Mint tanuló nyilatkozom, hogy a teljes képzési szolgáltatásra vonatkozó tájékoztató tartalmát megismertem és elfogadom.
 1. Képzőszerv a 20 ......... év ......................... hónap ......... napján indított, ......................................... számú tanfolyam keretében - az alábbiakban részletezett - teljes elméleti és gyakorlati képzésből álló szolgáltatást nyújtja a Tanuló számára, mellyel a megszerezhető képzettség: "B" kat. vezetői engedély.
 • A képzés tanóráinak időtartama:

· Elméleti foglalkozás: 1 tanóra = 45 perc,

· Gyakorlati foglalkozás: 1 tanóra = 50 perc

A tanfolyam a tantervi és vizsgakövetelményekben meghatározottak szerint, az alábbi óraszámokat tartalmazza:

Elmélet

közlekedési alapismeretek

18

járművezetés elmélete

6

szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

4

Gyakorlat

vezetési gyakorlat - alapoktatás

9

vezetési gyakorlat - főoktatás

20

Elméleti képzés:

· A "Közlekedési alapismeretek", a "Járművezetés elmélete" illetve a "Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek" tantárgyak összes (együttes) óraszáma minimálisan 28 óra.

Járművezetési gyakorlati képzés:

· 9 óra alapoktatás

· 20 óra főoktatás + 1 óra a forgalmi vizsga = 30 óra (min. 29 óra/580 km futásteljesítmény)

· Forgalmi oktatás helye, illetve a gyakorlati oktatás időpontja: a gyakorlati oktatóval történő megállapodás alapján kerül meghatározásra.

· A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a tanuló az oktató által megadott (és tanuló által már elfogadott-visszaigazolt) oktatási időben, és helyen nem jelenik meg, és távolmaradását 24 órával korábban nem jelzi az oktatónak, akkor a mulasztott időpontra megbeszélt óra mennyisége szerinti óradíj illeti meg az oktatót. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a tanuló az oktatásra alkalmatlan állapotban jelenik meg.

 • Képzési és vizsgadíjak:

Képzési díjak:

 • Elméleti oktatás díja: 25.000,- Ft/tanfolyam

A tandíj befizetése a képzőszerv bankszámlájára történik, pénztári befizetéssel, vagy utalással.

 • Gyakorlati oktatás díja: 4.300,- Ft/óra

A vezetési órák díját a tanuló kizárólag a gyakorlati oktatást végző alvállalkozónak fizeti. A befizetett
összegről a vállalkozó szakoktató állít ki számlát.

A tandíjváltoztatás jogát a képzőszerv fenntartja.

Vizsgadíjak:
- KRESZ vizsga: 4.600,- Ft

- Forgalmi vizsga: 11.000,- Ft

A vizsgadíjakat az aktuális jogszabály határozza meg, melyek egyszeri vizsgadíjak. Amennyiben
pótvizsgára is sor kerül, annak díja megegyezik az alapvizsga díjával.

 • Képzőszerv a képzés során, biztosítja, mindazon ismeretek, jártasságok és készségek elsajátítását,
  viselkedésformák kialakítását, amelyek a járművezetés során lehetővé teszik a tanuló számára:
 • a közlekedés zavartalanságának elősegítése érdekében a jogszabályok megtartásának elsajátítását,
 • a közúti közlekedésben rejlő veszélyek felismerését és helyes megítélését,
 • a jármű feletti uralom birtokában a folyamatos és biztonságos közúti közlekedést, és az esetlegesen kialakuló veszélyhelyzetre a megfelelő módon való reagálást,
 • a közlekedési partnerek - különösen a fokozottan veszélyeztetettek - biztonságának szem előtt tartását,
 • a jármű külön jogszabályban előírt ellenőrzését, a közlekedésbiztonságot veszélyeztető műszaki hiba felismerését és a továbbhaladás lehetőségéről való helyes döntést.
 • A tanuló jogai és kötelezettségei

A tanuló kötelezettsége:

 • a tanórák kötelezően előírt óraszámát hiányzás nélkül végighallgatni, ellenkező esetben pótolni az elmulasztott órákat - egyeztetve az oktatóval - majd ennek költségét megtéríteni
 • az oktatásra és vizsgáztatásra alkalmas állapotban megjelenni /ruházat, ittasság, gyógyszeres befolyásoltság stb./
 • az oktatása során használt taneszközök, oktatójárművek épségére a legnagyobb gondossággal vigyázni
 • a megbeszélt időpont - 24 órán belüli - lemondása esetén az oktatási óradíjat megfizetni

A tanuló joga:

 • az oktatás során felmerülő problémával felkeresni az iskolavezetőt és nála panasszal élni
 • másik oktatóhoz, vagy képzőszervhez történő áthelyezését indoklás nélkül kérni
 • a nem megoldott sérelmét a megyei Közlekedési Hatóság részére bejelenteni

A tanuló vállalja, hogy a tanórák díjait időben törleszti és megfizeti.

 • A képzőszerv jogai és kötelezettségei

A képzőszerv kötelezettsége

 • a rendeletben meghatározott teljes képzést és annak feltételeit folyamatosan biztosítani
 • az áthelyezéshez szükséges képzési igazolást 3 munkanapon belül kiadni
 • pontos elszámolást adni a befizetett tandíjról és a leoktatott órákról
 • a tanuló személyes adatait bizalmasan kezelni

A képzőszerv joga, hogy

 • a tanuló tanítását felfüggessze, ha a tandíjfizetés elmarad
 • megtagadja az oktatást és a vizsgáztatást, ha a tanuló nem a megfelelő állapotban jelenik meg
 • a szándékosan okozott kárt a tanulóval térítesse meg
 • módosítsa a tandíjat

A képzőszerv vállalja, hogy a tanuló által befizetett első elméleti vizsgadíjat továbbítja a vizsgáztatást végző Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont felé. Minden további vizsgadíj befizetést már a tanuló jogosult intézni.

 • Szerződésszegés következményei:

Szerződésszegés esetén a két fél köteles elszámolni egymással a felhasznált tandíj tekintetében.

A képzőszerv szerződésszegése esetén köteles elszámolni a tanulóval és a szolgáltatással le nem fedett képzési díjat visszafizetni. A tanuló szerződésszegése esetén köteles az elszámolás alapján felmerült díjhátralékot kifizetni.

Nyilatkozat

Hozzájárulok, hogy a Jelentkezési lapon és az annak mellékleteit képező okmányokon szereplő személyes és különleges adataimat a BELLATRIX Autósiskola kezelje. Az Adatkezelési Szabályzatot megismertem.

Megbízom az Autósiskolát az első elméleti vizsgadíj továbbításával a Hatóság felé.
Aláírásommal igazolom, hogy a Vállalkozási Feltételek 1 pld-át átvettem.

Dátum: Nagykanizsa, .....................................................

.........................................

PH.

.........................................

Csobot Beatrix

iskolavezető

képzésben résztvevő

Tanuló

.............................................

Szülő, törvényes képviselő

18. életévét be nem töltött Tanuló esetén

de írhatsz...