Vállalkozási Feltételek

Vállalkozási feltételek

"B" személygépkocsi kategória közúti gépjármű-vezető képzést végző képzőszerv feltételei:

Képző szerv: Vezess Velem Oktatási Betéti Társaság

Fantázianév: BELLATRIX Autósiskola

Képzési engedély száma: KVH/3426-1/2018-NFM

Felnőttképzési azonosító szám: B/2020/003909

Cégbírósági bejegyzés száma: 02-06-072807

Iskolavezető: Csobot Beatrix

e-mail cím, telefonszám: beatrix.oktatas@gmail.com +36/30-687-6713

Képzőszerv címe: 7632 Pécs, Tildy Zoltán u. 35. 8/26.

e-mail: beatrix.oktatas@gmail.com

tel.: +36/30-687-6713

Honlap: https://bellatrix.hu

Facebook: Autósoktatás Beatrix

Ügyfélfogadás helye: 8800 Nagykanizsa, Kalmár u. 4.

Ügyfélfogadás ideje: Kedd: 9:00-17:00 óráig

Telefonos ügyfélszolgálat: szerdától - péntekig8:00-18:00 óráig (30/687-6713)

Tanfolyamra való felvétel módja:

Tanfolyamra jelentkezés történhet: személyes megjelenés útján, illetve otthonról Ügyfélkapus bejelentkezéssel – (Jelentkezési adatlap kitöltése, majd beküldése után személyes megjelenés is szükséges) az Autósiskola ügyfélfogadó irodájában.

A jelentkezéshez szükséges a személyi igazolvány (eredeti kártyaformátum bemutatása), a lakcímkártya (eredeti), az I. csoportú orvosi alkalmassági vizsgálat igazolása és a vezetői engedély bemutatása (amennyiben a jelentkező már rendelkezik más kategóriára érvényes vezetői engedéllyel). A kiválasztásra került tanfolyam megkezdése előtt "Felnőttképzési szerződés" kerül aláírásra, melyet 18 év alatti jelentkező esetében a szülőnek is alá kell írnia.

A beiratkozással egyidejűleg az Adatvédelmi Szabályzatunkról is tájékoztatást adunk, melyet ügyfélfogadó irodánkban írásos formában is megtekinthetnek.

A "B" kategóriás tanfolyamra való felvétel feltételei:

Tanfolyamra, képzésre az vehető fel, aki

 • a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort betöltötte / B kategóriás képzés esetén betöltött 17. életév/, vagy
 • tanfolyami képzés esetén annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, vagy
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.
 • A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól – kérésre – az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét elvégezte, és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint 9 hónap telt el, továbbá
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel,

- a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik, valamint beiratkozáskor és vizsgára bocsájtáskor azt eredeti dokumentumként bemutatja,
- a vizsgára való jelentkezésig – a külön jogszabályban meghatározott módon – az igazgatási szolgáltatási díjat képző szervnek megfizette – ezt lehet ügyfélfogadási időben készpénzzel, vagy otthonról indított banki utalással.

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

Az elméleti vizsga:

 • Az elméleti vizsga írásbeli, szóbeli, vagy számítógépes elméleti vizsga lehet. Az egyes vizsgatárgyak típusát a vonatkozó jogszabályok alapján a KAV határozza meg.

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes!

Ha a vizsgázó ez idő alatt a kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, (azaz nem tesz addig sikeres forgalmi vizsgát) akkor sikeres elméleti vizsgája érvényét veszti, (valamint az addigi gyakorlati oktatás alatt teljesített órák/percek és a menettávolság is törlésre kerül). Újabb vizsgát csak a teljes tanfolyam megismétlése után tehet.

Oktatás helyszíne: 8800 Nagykanizsa, Kalmár u. 4.

Oktatás ideje: Az ITM részére megküldött tanfolyami naplókban jelzett időpontok szerint.

Vizsgák helyszíne: Elméleti- és gyakorlati vizsga helyszíne: 8800 Nagykanizsa, Fő út 24.

FONTOS!!! A tanulónak/vizsgázónak minden vizsgára: (elmélet, és gyakorlat egyaránt) vinnie kell a ÉRVÉNYES személyi igazolványát valamint ha rendelkezik vezetői engedéllyel, akkor azt is.

Gyakorlati oktatás

Sikeres elméleti vizsga után kezdhető meg, gyakorlati szakoktatói képesítéssel, valamint érvényes igazolvánnyal (melyet az NFM által vezetett Szakoktatók névjegyzékében való nyilvántartás tanúsít) rendelkező oktatóinknál.

Szakoktatók:
Csobot Beatrix (10767) gépjármű: (Toyota Yaris) – LGB-974

Koller Gyula (12377) gépjármű: (Toyota Corolla) – KJC-033

Unger Csaba (16686) gépjármű: (Szuzuki Splash) SKN-293

A gyakorlati oktatások időpontját a tanuló a szakoktatóval egyezteti, melyet iskolánk informatikai rendszere úgy kezel, hogy a tanuló erről e-mailben is értesítést kap valamint ha hozzájárult, akkor a GOOGLE naptárába is bekerül az óra. Amennyiben a tanuló a gyakorlati foglalkozásra egyeztetett időpontban megjelenni nem tud, úgy azt az oktatójával 24 órával előbb köteles közölni, ennek elmaradása esetén 1 gyakorlati óra díja levonásra kerül. Az új KVAR rendszer-be felvitt Tervezett vezetési órát átírni már nem tudjuk. A szakoktatók hétfőtől péntekig 8:00-18:00 óráig érhetők el – külön egyeztetés szerint hétvégi oktatásra is van lehetőség.

Gyakorlati oktatások helyszíne: Iskolánk oktatói nem csak a KVAR, hanem az E-titán rendszerébe is rögzíti a vezetési órákat, melyről a tanulók e-mailben értesítést kapnak… ezek az értesítések tartalmazzák a vezetési óra időpontját, és helyszínét. Főbb találkozási pont: Nagykanizsa Vásárcsarnok, de oktatónként változhat a helyszín, melyről a tanuló a vezetési óra megkezdése előtt minimum 24 órával tájékoztatást kap.

Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • legalább 17 éves,
 • érvényes és sikeres elméleti vizsgával rendelkezik.
 • a 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott kötelező gyakorlati perc, illetve óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette, (1 450 perc (azaz 29 óra) és 580 km)
 • a vizsga időpontjában is megfelel az előírt közlekedésbiztonsági és egészségügyi feltételnek, melynek betartásáról a Jelentkezési adatlapján beiratkozáskor nyilatkozott.

A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálathoz a gépjármű vezetési gyakorlatból tett öt sikertelen vizsga számításánál a megelőző két éven belül, azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni. Amennyiben a vizsgázó valamely kategóriában, kombinált kategóriában tett öt sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton "járművezetésre pszichológiailag alkalmas" minősítést szerzett, a továbbiakban közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető.

Vizsgakövetelmények:

A tantermi tanfolyam kötelezően előírt óraszámainak teljesítése:

- elméleti foglalkozás: 28*45 perc azaz 1260 perc

 • gyakorlati foglalkozás: 29*50 perc, azaz 1450 perc és 580 km menettávolság teljesítése + 1 vizsgaóra (60 perc, melyből ténylegesen vezetéssel töltött idő 50 perc)

Iskolánk az alábbi tantárgy felosztásban tartja az órákat:

- Elméleti oktatás:

- Közlekedési ismeretek: 810 perc (1 tanóra 45 perc)

- Járművezetés elmélete: 270 perc (1 tanóra 45 perc)

- Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 180 perc (1 tanóra 45 perc)

- Járművezetési gyakorlat:

- alapoktatás: 9*50= 450 perc (1 tanóra 50 perc)

- főoktatás: 20*50=1 000 perc (1 tanóra 50 perc)

+ 1 vizsgaóra (50 perc vezetés) (maga a vizsgaóra 60 perces)

Az iskola tájékoztatja a hallgatót az elméleti oktatások időpontjáról. Tájékoztatja továbbá, hogy a 24/2005.(IV.21.) GKM rend. alapján kötelezően előírt elméleti órákról történő hiányzás esetén a hallgató nem bocsátható elméleti vizsgára. A hiányzással érintett tanóra Pótfoglalkozás keretében megtartható, melynek külön díja van – amennyiben ezzel nem él a tanuló, vizsgára nem bocsátható, csak ha a teljes tanfolyamot megismételte.

Tandíjak, vizsgadíjak és befizetésük módja:

Elméleti tandíj:

Tantermi képzés:      35.000,- Ft          E-learning tananyag díja: 35.000,- Ft

Gyakorlati óradíj:     210.000,- Ft                                                   210.000,-Ft

Összesen:                245.000,- Ft                                                  245.000,- Ft
Vizsgadíjak
KRESZ vizsga díja:       4.600,- Ft                                                       4.600,- Ft
Forgalmi vizsga díja:   11.000,- Ft                                                       11.000,-Ft

B kategóriás képzés és vizsgadíja összesen:                                260.600,- Ft


Más képzőszervtől érkezett tanuló esetén a Gyakorlati óradíj   7.500,- Ft/óra

A tanfolyam díjainak befizetése (elméleti tandíj, gyakorlati vezetés óradíjai, valamint a képzés során felmerült vizsgadíjak) a képzőszerv által kiállított bizonylat alapján, a képzőszerv irodájában készpénzzel, vagy banki utalással történik. A bankba érkezett befizetésekről is számlát kap a tanuló az e-mail fiókjába.

ELMÉLETI vizsgadíj: befizetése keddi ügyfélfogadás alkalmával történhet iskolánkban, és akadályoztatás esetén a KAV (Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt működő) ügyfélfogadójában csütörtökön 8:00-18:00 és pénteken 8:00-12:00 óra között, amennyiben 2. illetve további vizsgát kér a tanuló.

Amennyiben a tanuló nem fejezi be a képzést, és a befizetett gyakorlati óráit nem vezette le, (a KVAR rendszerbe felvitt – igazolt órái, illetve a vezetési karton szerinti elszámolás mellett) a fel nem használt óradíjat a képzőszerv visszafizeti.

Egyéb költségek: Tantermi képzésről hiányozni NEM lehet, amennyiben a tanuló nem jelent meg egy foglalkozáson, vagy a tanórák végénél előbb elhagyta azt, köteles Pótfoglalkozáson részt venni. Pótfoglalkozás hiányában a teljes tanfolyamot egy másik alkalommal megismételni, amennyiben vizsgára szeretne menni. Pótfoglalkozás díja: 9.000,- Ft/nap.

E-learning: Az e-learning tanfolyam elérési lehetősége 75 óra, illetve 180 nap… a tananyagot ezen időszakon belül 100%-osan be kell fejezni. Előfordul, hogy valamelyik időkeretből kicsúszik a tanuló, ekkor Pótfoglalkozás igénylésére van lehetősége, mely 10 órát és 30 napot biztosít pluszban… ennek költsége (alkalmanként) 15.000,-Ft.

Egyéb költség: Tájékoztatjuk tanulóinkat, hogy az orvosi alkalmassági véleményért a háziorvosnál fizetni kell.

A közlekedési alapismeretek tanfolyams vizsga díjához nyújtott állami támogatás:

A támogatásra való jogosultság:
Közlekedési alapismeretek (elméleti tanfolyam) + vizsga díjának támogatására van lehetőség...
KINEK jár???
- aki 2018.07.01. után letett SIKERES KRESZ vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.
-
bővült a jogosultak köre: 2020.07.01-től a CSET, GYED, GYES ellátásban részesülők is igényelhetik
A támogatás mértéke:
- az elméleti tanfolyam díjának és a vizsga díjának ténylegesen megfizetett összege, DE legfeljebb 25 000,- Ft.
Az igénylés módja:
- a kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz kell benyújtani, a sikeres KRESZ vizsga napját követő 1 éven belül.
Az igényléshez szükséges dokumentumok: iskolánk által kiállított igazolás, hogy az elméleti tanfolyamot képzőszervünknél elvégezte, valamint az E-titán rendszer által megküldött tandíjbefizetésről szóló számla (ezt a tanuló töltheti le otthon a saját e-mail fiókjából).Bővebb információ:
55/2018. (III.23.) Korm. rendelet

A vizsgaigazolás, vezetői engedély kiállítás

A sikeres vizsgáról a Vizsgaközpont az elektronikusan kiállított vizsgaigazolást megküldi az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. A vezetői engedély a beiratkozáskor tett Nyilatkozat szerint automatikusan kerül kiállításra – ennek feltétele az orvosi alkalmassági, és a vöröskeresztes vizsga "felhőbe" való feltöltése. Aki nem nyilatkozott ennek lehetőségéről, annak személyesen kell felkeresnie az ország bármely okmányirodáját. Az első vezetői engedély kiállítása díjtalan… további kategóriánál 4.000,-Ft.

A vezetői engedélyt a Kormányablak ügyintézője állítja ki, olyan magyar állampolgár, illetve az EGT állampolgárai számára, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, illetőleg külföldi kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző 6 hónapon belül igazoltan Magyarországon tartózkodott (pl.: tartózkodási vízum).

A vizsgaigazolás kiadásának feltétele:

A vezetői engedély kiállításának feltétele, hogy annak igénylésekor – a Kormányablak ügyintézőjének - be kell mutatni a közúti elsősegélynyújtás vizsgáról szóló, a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolást.

Mentesítések Köre:

A közúti elsősegélynyújtás vizsga alól felmenthető az a tanuló, akinek

- 1984. 01. 01-je után bármilyen vezetői engedély,

- vagy szakirányú végzettség, oklevél- valamelyikével rendelkezik, melyet a Magyar Vöröskereszt-nél bemutat elbírálásra

- vagy a közúti járművezető jelöltek elsősegély nyújtási ismereteinek megszerzéséről szóló igazolással rendelkezik. Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított kártyával kell igazolni.

Aki ezekkel az okmányokkal (vagy végzettsége jogán felmentéssel), vöröskeresztes kártyával nem rendelkezik, annak elsősegély-nyújtási ismeretekből vizsgáznia kell. NEM TANFOLYAM KÖTELES!!!
(Vizsgára jelentkezés helyszíne: Magyar Vöröskereszt Nagykanizsa, Sugár u. 28.)

Elsősegélynyújtás: tanfolyam díj: 15.000,- Ft, vizsgadíj: 18.000,- Ft Összesen:33.500,- Ft

Az elsősegély nyújtás tanfolyam és vizsga díját az elsősegélynyújtás tanfolyam kezdésekor (első foglalkozás) kell megfizetni.

A képzés megszakítása, a tanuló távozása

1. A tanuló írásbeli kérésére, a képzést megszakítjuk, és az addig elvégzett oktatásról a KVAR rendszer igazolást állít ki. Az igazolás tartalmazza a rendszerbe felvitt tanuló által teljesített képzési tételeket, vizsgákat. A képzés ideje alatt letett sikeres elméleti vizsga, és már levezetett gyakorlati óra "tovább vihető" más képzőszervhez, viszont FONTOS tudni, hogy a képzési határidőket tartani kell, tehát minél hamarabb le kell adni az új - választott képzőszervhez az igazolást.

2. A képzés megszakítása, és a tanuló távozása esetén is, a tanuló köteles az addig igénybe vett szolgáltatások díját kifizetni, valamint a képzőszerv a tanuló által már befizetett de nem levezetett órák, vizsgadíjak összegét tanulónak visszafizetni.

3. A képzési igazolás kiállítása minden esetben ingyenes semmilyen plusz költséggel nem jár.

Tanuló jogai és kötelezettségei:

 • a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv Tájékoztatóját, vállalkozási feltételeit.
 • Szakoktatót, gépkocsi típust választani.
 • Akadályoztatása esetén a vezetést lemondani (24 órával előbb), a vizsgát 8 munkanappal a vizsga kiírt időpontja előtt lehet lemondani – ellenkező esetben 1 vezetési óra díja, illetve a vizsgadíj törlődik.
 • A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani.
 • Elméleti és gyakorlati oktatáson józan, kipihent, egészségileg és közlekedésbiztonságilag megfelelő állapotban, gépkocsivezetéshez alkalmas öltözékben megjelenni.
 • Általános emberi normákat megtartani, a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, az oktatói utasításokat követni.
 • Mulasztásait, hiányzásait pótolni.

A képző szerv jogai és kötelezettségei:

A hallgató oktatása és teljesítményének ellenőrzése, értékelése a tanfolyam során a TIM Közúti és Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztálya által, az adott kategóriára kiadott "Tantervi és vizsgakövetelmények" szerint történik. Ennek tartalmáról a képzés megkezdése előtt, illetve szükség szerint - a hallgató részletes tájékoztatást kap.

Az Autósiskola vállalja, hogy a képzettség megszerzéséhez minden – tőle elvárható – támogatást megad a hallgató számára. Biztosítja a hallgatónak a képzéshez szükséges oktatási anyagot.

Észrevétel, kérelem, panasz:

Panasz esetén javasoljuk az Autósiskola vezetőjéhez forduljon személyesen, vagy írásban. Amennyiben ügyében nem intézkedünk megnyugtató módon úgy lehetősége van panaszával a szakmai felügyeleti szervünkhöz fordulni.

Szakmai Felügyeleti Szerv:

Építési és Közlekedési Minisztérium

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

1358 Budapest, Pf.: 14

elektronikus elérhetőség:

info@ebm.gov.hu

https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium

Az engedélyező hatóság:

 • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály

1082 Budapest, Vajdahunyad út 45. Tel.: +36/1-477-1551

Képzési tevékenységünk mutatói:A vizsgák sikerességi mutatói:
VSM – Vizsga sikerességi mutató; ÁKÓ – Átlagos képzési óraszám; KK – Képzési költség

2024. I. n.év VSM Elmélet: 56,00 % Gyakorlat: 68,18 % ÁKÓ : 165,02 % ( ~ 48 óra)
KK (a statisztikai számítások szerint): elmélet: 35.000,- Ft gyakorlat: 334.991,- Ft
(ÁKÓ*7.000,-Ft) összesen: 369.991,- Ft

Amennyiben további kérdése merülne fel a képzéssel kapcsolatban elérhetőségeinken szívesen állunk rendelkezésére.