Vállalkozási Feltételek

Vállalkozási feltételek

"B" személygépkocsi kategória közúti gépjármű-vezető képzést végző képzőszerv feltételei:

Képző szerv: Vezess Velem Oktatási Betéti Társaság

Fantázianév: BELLATRIX Autósiskola

Képzési engedély száma: KVH/3426-1/2018-NFM

Felnőttképzési azonosító szám: B/2020/003909

Címe: 7632 Pécs, Tildy Zoltán u. 35. 8/26.

e-mail: beatrix.oktatas@gmail.com

tel.: +36/30-687-6713

Honlap: https://beatrix-autosoktatas.webnode.hu

Facebook: Autósoktatás Beatrix

Ügyfélfogadás helye: 8800 Nagykanizsa, Kalmár u. 4.

Ügyfélfogadás ideje: Kedd: 9:00-17:00 óráig

Telefonos ügyfélszolgálat: szerdától - péntekig8:00-18:00 óráig

Tanfolyamra való felvétel módja:

Tanfolyamra jelentkezés módja: az Autósiskola ügyfélfogadó irodájában történik, ügyfélfogadási időben "Jelentkezési lap" kitöltésével.

A jelentkezéshez szükséges a személyi igazolvány, a lakcímkártya, és a vezetői engedély bemutatása (amennyiben a jelentkező már rendelkezik más kategóriára érvényes vezetői engedéllyel). A tanfolyamra való felvételkor "Felnőttképzési szerződés" kerül aláírásra, melyet 18 év alatti jelentkező esetében a szülőnek is alá kell írnia.

A beiratkozással egyidejűleg az Adatvédelmi Szabályzatunkról is tájékoztatást adunk, melyet ügyfélfogadó irodánkban írásos formában is megtekinthetnek.

A "B" kategóriás tanfolyamra való felvétel feltételei:

Tanfolyamra, képzésre az vehető fel, aki

 • a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort betöltötte / B kategóriás képzés esetén betöltött 17. életév/, vagy
 • tanfolyami képzés esetén annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, vagy
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.
 • A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól - kérésre - az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét elvégezte, és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint 9 hónap telt el, továbbá
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas. (13/1992. (VI. 26.) NM rendelet) Az erről szóló orvosi alkalmassági vélemény eredeti példányát be kell bemutatni,
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel,

- a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú
iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik, valamint az elméleti vizsgára jelentéshez
eredeti dokumentumként bemutatja,
- a vizsgára való jelentkezésig - a külön jogszabályban meghatározott módon - az igazgatási szolgáltatási
díjat képző szerv útján megfizette.

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

Az elméleti vizsga:

 • Az elméleti vizsga írásbeli, szóbeli, vagy számítógépes elméleti vizsga lehet. Az egyes vizsgatárgyak típusát a vonatkozó jogszabályok alapján a közlekedési hatóság határozza meg.

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes!

Ha a vizsgázó ez idő alatt a kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, (azaz nem tesz addig sikeres forgalmi vizsgát) akkor sikeres elméleti vizsgája érvényét veszti, (valamint az addigi gyakorlati oktatás alatt teljesített órák és a menettávolság is.) Újabb vizsgát csak a teljes tanfolyam megismétlése után tehet.

Oktatás helyszíne: 8800 Nagykanizsa, Kalmár u. 4.

Oktatás ideje: Az ITM részére megküldött tanfolyami naplókban jelzett időpontok szerint.

Vizsgák helyszíne: Elméleti- és gyakorlati vizsga helyszíne: 8800 Nagykanizsa, Fő út 24.

FONTOS!!! A tanulónak/vizsgázónak minden vizsgára: (elmélet, és gyakorlat egyaránt) vinnie kell a ÉRVÉNYES személyi igazolványát, amennyiben van: már meglévő vezetői engedélyét.

Gyakorlati oktatás

Sikeres elméleti vizsga után kezdhető meg, gyakorlati szakoktatói képesítéssel, valamint érvényes igazolvánnyal (melyet az NFM által vezetett Szakoktatók névjegyzékében való nyilvántartás tanúsít) rendelkező oktatóinknál.

Szakoktatók: Csobot Beatrix (10767) gépjármű: (Peugeot 206) - JCP-004

Koller Gyula (12377) gépjármű: (Toyota Corolla) - KJC-033

Korpics László (16790) gépjármű: (Skoda Fabia) - RPT-257

Unger Csaba (16686) gépjármű: (Szuzuki Splash) SKN-293

A gyakorlati oktatások időpontját a tanuló a szakoktatóval egyezteti. Amennyiben a tanuló a gyakorlati foglalkozásra egyeztetett időpontban megjelenni nem tud, azt az oktatójával 24 órával előbb köteles közölni, ennek elmaradása esetén 1 gyakorlati óra díja levonásra kerül. A szakoktatók hétfőtől péntekig 8:00-18:00 óráig érhetők el - külön egyeztetés szerint hétvégi oktatásra is van lehetőség.

Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • legalább 17 éves,
 • érvényes és sikeres elméleti vizsgával rendelkezik.
 • a 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott kötelező gyakorlati óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette, (29 óra és 580 km)
 • a vizsga időpontjában is megfelel az előírt közlekedésbiztonsági és egészségügyi feltételnek.

A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálathoz a gépjármű vezetési gyakorlatból tett öt sikertelen vizsga számításánál a megelőző két éven belül, azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni. Amennyiben a vizsgázó valamely kategóriában, kombinált kategóriában tett öt sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton "járművezetésre pszichológiailag alkalmas" minősítést szerzett, a továbbiakban közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető.

Vizsgakövetelmények:

A tantermi tanfolyam kötelezően előírt óraszámainak teljesítése:

- elméleti foglalkozás: 28 óra

 • gyakorlati foglalkozás: 29 óra és 580 km menettávolság teljesítése+ 1 vizsgaóra

Iskolánk az alábbi tantárgy felosztásban tartja az órákat:

- Elméleti oktatás:

- Közlekedési ismeretek: 18 óra (1 tanóra 45 perc)

- Járművezetés elmélete: 6 óra (1 tanóra 45 perc)

- Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra (1 tanóra 45 perc)

- Járművezetési gyakorlat:

- alapoktatás: 9 óra (1 tanóra 50 perc)

- főoktatás: 20 óra (1 tanóra 50 perc)

+ 1 vizsgaóra

Az iskola tájékoztatja a hallgatót az elméleti oktatások időpontjáról. Tájékoztatja továbbá, hogy a 24/2005.(IV.21.) GKM rend. alapján kötelezően előírt elméleti órákról történő hiányzás esetén a hallgató nem bocsátható elméleti vizsgára.

Tandíjak, vizsgadíjak és befizetésük módja:

Tantárgyak

Alap

Vizsgadíj

Áthelyezett tanuló

Elmélet - tantermi képzés

35.000,-Ft

4.600,- Ft

Elmélet - e-learning

35.000,- Ft

4.600,- Ft

Gyakorlati oktatás

204.000,- Ft (30*6.800)

11.000,- Ft

7.300,- Ft/óra

Elmélet+Gyak. össz.:

Tantermi 239. 000,- E-learning. 239.000,- Ft

254.600,-Ft (vizsgadíjjal) 254.600,- Ft

A tanfolyam díjainak befizetése a képzőszerv által kiállított bizonylat alapján, a képzőszerv irodájában készépénzzel, vagy banki utalással történik. A bankba érkezett befizetésekről a tanuló számlát kap.

A tanuló a szerződéskötéssel megbízza a képzőszervet, hogy az általa a képző szervhez befizetett, a 84/2009 KHEM rendeletben előírt vizsgadíjat, a Közlekedési és Alkalmassági Vizsgaközpont megyei illetékességgel rendelkező pénztárába befizesse.

Az elsősegély nyújtás tanfolyam és vizsga díját az elsősegélynyújtás tanfolyam kezdésekor (első foglalkozás) kell megfizetni.

Amennyiben a tanuló nem fejezi be a képzést, és a befizetett gyakorlati óráit nem vezette le, (vezetési karton szerinti elszámolás mellett) a fel nem használt óradíjat a képzőszerv visszafizeti.

Egyéb költségek: Tájékoztatjuk tanulóinkat, hogy az orvosi alkalmassági véleményért is kell fizetni a háziorvosnál.

A vizsgaigazolás

A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.

A vizsgaigazolás kiadásának feltétele:

A vezetői engedély kiállításának feltétele, hogy annak igénylésekor - a Kormányablak ügyintézőjének - be kell mutatni a közúti elsősegélynyújtás vizsgáról szóló, a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolást.

Mentesítések Köre:

A közúti elsősegélynyújtás vizsga alól felmenthető az a tanuló, akinek

- 1984. 01. 01-je után bármilyen vezetői engedély, valamint Segédmotoros kerékpárra, Mezőgazdasági vontatóra,

vagy Lassú járműre vezetői igazolványt, vagy Trolibusz kategóriára járművezetői engedélyt szerzett,

- vagy a 24/2005 GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4 pontjában szereplő végzettség vagy oklevél- valamelyikével

- vagy a közúti járművezető jelöltek elsősegély nyújtási ismereteinek megszerzéséről szóló igazolással rendelkezik.

Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított kártyával kell igazolni.

Aki ezekkel az okmányokkal (vagy végzettsége jogán felmentéssel), vöröskeresztes kártyával nem rendelkezik, annak elsősegély-nyújtási ismeretekből vizsgáznia kell. NEM TANFOLYAM KÖTELES!!!

Elsősegélynyújtás: tanfolyam díj: 15.000,- Ft, vizsgadíj: 15.500,- Ft Összesen:30.100,- Ft

Vezetői engedély kiadása:

A sikeres vizsga letétele után a vizsgázó bármely Kormányablaknál igényelheti vezetői engedélyének kiállítását, amennyiben bemutatja érvényes orvosi alkalmassági vizsgálatáról szóló engedélyét, valamint a vöröskeresztes kártyáját. (Személyi igazolvány, lakcímkártya - ha van - vezetői engedély bemutatása is szükséges). Az első vezetői engedély kiállításának nincs díja, amennyiben más kategóriából van már vezetői engedélye a vizsgázónak, az új vezetői engedély kiállításának díja: 4.000,- Ft

A vezetői engedélyt a Kormányablak ügyintézője állítja ki, olyan magyar állampolgár, illetve az EGT állampolgárai számára, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, illetőleg külföldi kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző 6 hónapon belül igazoltan Magyarországon tartózkodott (pl.: tartózkodási vízum).

A képzés megszakítása, a tanuló távozása

1. A tanuló írásbeli kérésére, a képzést megszakítjuk, és az addig elvégzett oktatásról igazolást adunk ki. A képzés ideje alatt letett sikeres elméleti vizsga, és már levezetett gyakorlati óra "tovább vihető" más képzőszervhez, viszont FONTOS tudni, hogy a képzési határidőket tartani kell, tehát minél hamarabb le kell adni az új - választott képzőszervhez az igazolást.

2. Távozás esetén, ha a tanuló a képzést másik képzőszervnél kívánja folytatni, 3 példányban kitöltött Képzési Igazolás adatlapot állítunk ki az igény bejelentésétől számított 3 napon belül. 18 éven aluli tanuló esetén szülői aláírás is szükséges a távozási igény bejelentésekor.

A képzés megszakítása, és a tanuló távozása esetén is, a tanuló köteles az addig igénybe vett szolgáltatások díját kifizetni.

Egyeztetés és pénzügyi elszámolás után a Képzési Igazolás 2 példányát átadjuk a tanulónak.

Tanuló jogai és kötelezettségei:

 • a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv Tájékoztatóját, vállalkozási feltételeit.
 • Szakoktatót, gépkocsi típust választani.
 • Akadályoztatása esetén a vezetést lemondani (24 órával előbb), a vizsgát 5 munkanappal a vizsga kiírt időpontja előtt lehet lemondani - ellenkező esetben 1 vezetési óra díja, illetve a vizsgadíj törlődik.
 • A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani.
 • Elméleti és gyakorlati oktatáson józan, kipihent, egészségileg és közlekedésbiztonságilag megfelelő állapotban, gépkocsivezetéshez alkalmas öltözékben megjelenni.
 • Általános emberi normákat megtartani, a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, az oktatói utasításokat követni.
 • Mulasztásait, hiányzásait pótolni.

A képző szerv jogai és kötelezettségei:

A hallgató oktatása és teljesítményének ellenőrzése, értékelése a tanfolyam során a TIM Közúti és Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztálya által, az adott kategóriára kiadott "Tantervi és vizsgakövetelmények" szerint történik. Ennek tartalmáról a képzés megkezdése előtt, illetve szükség szerint - a hallgató részletes tájékoztatást kap.

Az Autósiskola vállalja, hogy a képzettség megszerzéséhez minden - tőle elvárható - támogatást megad a hallgató számára. Biztosítja a hallgatónak a képzéshez szükséges oktatási anyagot.

Észrevétel, kérelem, panasz:

Panasz esetén javasoljuk az Autósiskola vezetőjéhez forduljon személyesen, vagy írásban. Amennyiben ügyében nem intézkedünk megnyugtató módon úgy lehetősége van panaszával a szakmai felügyeleti szervünkhöz fordulni.

Szakmai Felügyeleti Szerv:

 • TIM Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály 1188 Budapest Váci út 188. D épület
 • Tel: +36/1-814-1800 Fax.: +36/1-477-1551
 • KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
  KÖZÚTI VIZSGÁZTATÁSI IGAZGATÓSÁG
  Nyugat-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály
  Zala Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
  8900 Zalaegerszeg, Pintér Máté u. 22.

Az engedélyező hatóság:

 • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály

1082 Budapest, Vajdahunyad út 45. Tel.: +36/1-477-1551

Képzési tevékenységünk mutatói:A vizsgák sikerességi mutatói:
VSM - Vizsga sikerességi mutató; ÁKÓ - Átlagos képzési óraszám; KK - Képzési költség

2023. I. n.év VSM Elmélet: 76,47 % Gyakorlat: 63,89 % ÁKÓ : 187,55 % (54 óra)
KK (statisztikai számítások szerint): elmélet: 30.000,- Ft gyakorlat: 324.000,- Ft
(ÁKÓ*6.000,-Ft) összesen: 354.000,- Ft

Amennyiben további kérdése merülne fel a képzéssel kapcsolatban elérhetőségeinken szívesen állunk rendelkezésére.

szívesen állunk rendelkezésére.